Tügva Amasya İl Temsilciliği

5/5 based on 8 reviews

Contact Tügva Amasya İl Temsilciliği

Address :

Mevsim Sk. No:10, 05200 Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.amasya.gov.tr/tugva-il-temsilciligi-hizmete-acildi
Categories :
City : Amasya Merkez/Amasya

Mevsim Sk. No:10, 05200 Amasya Merkez/Amasya, Turkey
R
RABİA ATEŞ on Google

Emeği geçenlerde Allah razı olsun, Ümmet burada buluşuyor?
May Allah be pleased with those who contributed, the Ummah meets here.
H
Halil İbrahim Çıtır on Google

Geleceğe yön verecek gençliğin yetiştiği güzel mekan.
beautiful venue that will shape the future of the youth grows.
A
Abdülkerim Cebe on Google

Mükemmel bir kuruluş gençlerin vakitlerini değerlendirebileceği ders çalışıp kitap okuyabileceği sıcak bir çay eşliğinde sohbet edebileceği sıcak bir ortam ....
An excellent establishment is a warm environment where young people can spend time and chat with a hot tea where they can study and read books ....
S
Süleyman GÖKÇE on Google

Gençliğin Amasya'daki adresi.. Kitap, çay, muhabbet.... daha ne olsun ? Haftanın her günü Tügva da..
The address of youth in Amasya .. Books, tea, conversation .... what more can you get ? Every day of the week in Tügva ..
g
gamze gah on Google

Gençliğin aradığı sıcaklık, çay, kitap, sohbet, herşey burada. Gençlik #TÜGVA'da buluşuyor.
The warmth, tea, book, chat, everything youth is looking for is here. The youth meet at # TÜGVA.
K
Kübra Atasever on Google

Medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren vakfımız bol muhabbet ve çayla demleneceğiniz, kitap tahlilleri ve sohbetlerinizi gerçekleştirebileceğiniz,samimi bir ortam... Amasya da ki adresiniz?
Raising the generations that will revive and rebuild our civilization, our foundation is a friendly environment where you can brew with lots of conversation and tea, where you can conduct book analyzes and conversations ... Your address in Amasya.
R
Rüştü Sazlı on Google

"zaman bendedir ve mekân bana emanettir! " şuurunda bir gençlik.. diyen üstadın düşlediği gençliğin buluşma noktası.. çayıyla, sohbetiyle, samimiyetiyle..
A meeting point of the youth dreamed of a youth who says "time is mine and space is entrusted to me!"
M
Muharrem Kartancı on Google

Gençlik için güvenilir, ufku açık kardeşlik iklimi...
A reliable and open-minded brotherhood climate for youth...

Write some of your reviews for the company Tügva Amasya İl Temsilciliği

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *