TERAKKİ FOTO EVİ TOKAT

5/5 based on 4 reviews

Contact TERAKKİ FOTO EVİ TOKAT

Address :

TAŞHAN No:31, 60200 Tokat Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +978
Categories :
City : Tokat Merkez/Tokat

TAŞHAN No:31, 60200 Tokat Merkez/Tokat, Turkey
S
Sedanur Gür on Google

M
Mahmut Çolak on Google

En keyifli ve eğlenceli çekimler istermisiniz ? Doğru tercih Terakki Foto evi??
Do you want the most enjoyable and entertaining shots? The right choice is Terakki Photo House??
M
Mahmut Çolak on Google

Profesyonel Ekip ve Fotoğrafçılığa ait her şey 1921 yıldan beri tokatta hizmet verilmektedir gönül rahatlığıyla tercih ediniz.
Everything about Professional Team and Photography has been provided in the slap since 1921.
Y
Yavuz KARATAŞ on Google

Genç yaptığı işe değer veren değerli bir kişi Mahmut Çolak isimli bir arkadaşın işletmesi. Fotoğraf işine sadece para kazanılacak Bir iş olarak bakmadığını sürekli alanıyla ilgili bilgi toplayan fotoğraf sanatının dünü bugünü ve yarınına hakim birisi. Neden böyle söylediğimi iş yerine gidip tatlı sohbetiyle karşılaşınca anlayacaksınız. ?
The business of a friend named Mahmut Çolak, a valuable person who values ​​his young work. He is someone who knows the past, present and future of the art of photography, not only looking at the photography business as a job to make money, but constantly collecting information about his field. You will understand why I said this when you go to work and meet his sweet talk. ?

Write some of your reviews for the company TERAKKİ FOTO EVİ TOKAT

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *