ÖZEN Dijital Fotoğraf Stüdyosu - Hükümet Konağı Yanı Ali Paşa Mahallesi Hükümet Cd.

3.4/5 based on 8 reviews

Contact ÖZEN Dijital Fotoğraf Stüdyosu

Address :

Hükümet Konağı Yanı Ali Paşa Mahallesi Hükümet Cd., 60100, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 60100
Categories :

Hükümet Konağı Yanı Ali Paşa Mahallesi Hükümet Cd., 60100, Turkey
S
Savaş Gül on Google

M
Mstfsnr Snr on Google

Y
Yasemin Arslan on Google

Ö
Özcan Sözen on Google

Güzel
Beautiful
M
Mustafa Agaoglu on Google

Iyi
Good
F
Fahrettin Cevik on Google

Çok hızlı işlem yetiştiriyorlar bravo denir.
They are growing very fast process called bravo.
a
aydın talan on Google

Foto özen i seviyoruz
We love photo care
T
Tuba Biçer on Google

Stüdyo fotoğraflarının baskı kalitesi oldukça düşük. 9 fotoğrafa yaklaşık 300 tl vermemize rağmen biraz daha fazla verip albüm yaptırmadığımız için tüm fotoları dijital veremeyeceklerini söylediler. Onun dışında çalışanlar ilgiliydi ancak tam manasıyla pişman oldum.
Print quality of studio photos is very low. Although we gave about 300 credits to 9 photos, they didn't give us a little more and they didn't make an album, so they couldn't give all the photos digitally. Other than that, the employees were interested, but I regret it.

Write some of your reviews for the company ÖZEN Dijital Fotoğraf Stüdyosu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *