Murat Mühendislik Haşere İlaçlama ve Temizlik Merkezi

5/5 based on 3 reviews

Contact Murat Mühendislik Haşere İlaçlama ve Temizlik Merkezi

Address :

Beyza Sk., 60300 Turhal/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Turhal/Tokat

Beyza Sk., 60300 Turhal/Tokat, Turkey
Ş
Şevket Eyimaya on Google

M
Murat Muhendislik on Google

G
Gkhn Cglr on Google

Araçlarımızın dezenfektesini yapan, işinin ehli ve güler yüzlü personeli ile Turhal Murat Mühendislik mesul müdürü ziraat mühendisi Murat ADIYAMAN beye çok teşekkür ediyorum. Hızlı, ekonomik ve pratikler.. ????????????
I would like to thank Turhal Murat Engineering responsible manager agricultural engineer Murat ADIYAMAN for the disinfection of our vehicles, competent and friendly staff. Fast, economical and practical .. ????????????

Write some of your reviews for the company Murat Mühendislik Haşere İlaçlama ve Temizlik Merkezi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *