Fimar - Fimar

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Fimar

Address :

05140 Yıldızköy/Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Postal code : 05140
City : Yıldızköy/Amasya Merkez/Amasya

05140 Yıldızköy/Amasya Merkez/Amasya, Turkey
K
Kaan KOÇ on Google

S
Savaş Baş on Google

M
Mustafa Görkem on Google

M
Mehmet Akif Aydogdu on Google

T
Tevfık Incı on Google

Amasyanın en büyük firması ve kadrosu çok güzel
The biggest firm and staff of Amasya is very beautiful
A
Arif Tetikel on Google

Devlet dairesi çalışanlarına yapmış oldugunuz indirimi , insan ayrımı yapmaksızın herkeze uygulayın , yada herkez aynı fiyattan yararlansın.çalışma ve fiyatlandırma pirensibiniz sıfır begenmedim
Apply the discount you have made to the employees of the government department to everyone without making any discrimination, or let everyone benefit from the same price.
C
Cenk Levent Dayi on Google

Fimar ailesine teşekkür ederim.Ne zaman gelsek hep guleryuzluler.
I would like to thank the Fimar family. They are always friendly whenever we come.
U
Uğur Başdemir on Google

İşini hakikaten layıkıyla yapan Sivas'ın bana göre yükselmeyi en çok hak eden işletmesi Allah hayırlı kazançlar versin
In my opinion, the business of Sivas, which really does its job properly, that deserves to be promoted the most, may God give good profits.

Write some of your reviews for the company Fimar

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *