Erkimya

5/5 based on 1 reviews

About Erkimya

Er Kimya Endüstriyel sağlıklı yaşamın  vazgeçilmez unsuru olan hijyenin sağlanması konusunda, sektörde endüstriyel ürünler ve hizmetler sunmak amacıyla 2021 yılında Amasya’da kuruldu.

Zengin ürün çeşidimizle uzman satış ağımız ile bölgemizde hizmet vermekteyiz.

Contact Erkimya

Address :

Lise Cd. No:58, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +9978
Website : http://www.erkimya.net/
Categories :
City : Merzifon/Amasya

Lise Cd. No:58, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Write some of your reviews for the company Erkimya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *