EFE JEEP GARAGE

4.7/5 based on 8 reviews

Contact EFE JEEP GARAGE

Address :

Şht. Taner Güler Sk. No:24A, 41040 İzmit/Kocaeli, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : https://www.efejeep.com/
Categories :
City : İzmit/Kocaeli

s
semih erdi on Google

Efekan Jeep İlkan için nasıl desem, on numara beş yıldız bir insan.
How to say Efekan Jeep İlkan, number ten is a five star person.
N
Nazire Kara on Google

Olayları cipselleştirelim
Let's chipset things
E
Enes Yıldırım on Google

Makineleri çok güzel. Belki bilir kapısının önüne kırmızı bi tır yük boşaltmaya geliyor arada ordan görmüş olduk makinalarını çok hoş görmenizi tavsiye ederim
Their machines are beautiful. Maybe he knows, a red truck is coming to unload a load in front of his door.
B
Bayraktar Bayraktar (alpay) on Google

Trafik yapmaktan başka iyi bir yanı Yok..
There is nothing better than traffic.
S
Sümeyye Balkaya on Google

Jeeplere fısıldayan bey ? Hem işinin ehli hem güler yüzlü ?
The gentleman whispering to the jeeps ? Both competent and smiling ?
B
Buse Oral on Google

Ss
M
Mustafa İnce on Google

Perfect
A
Ali Ağaçkoparan on Google

Ali was here! ?

Write some of your reviews for the company EFE JEEP GARAGE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *