Cirit Eczanesi

3.3/5 based on 6 reviews

Contact Cirit Eczanesi

Address :

Sedat Kirtetepe Cd., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Sedat Kirtetepe Cd., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
Aybars Erişir on Google

M
Mert Atalay on Google

Z
Zümral YILDIZ on Google

N
Nurbaiti Elita Genç on Google

Ü
Ümit Usal on Google

Çok farklı bir eczanemiz değil... Temiz ve düzenli.
It is not a very different pharmacy ... It is clean and tidy.
M
Melike Kayserilioğlu on Google

Cirit eczanesi ilaç almak için gittim çalışanlardan bir dayak yemediğim kaldı eczanecı hn ulaşamadım lütfen çalışan personelinize biraz sakin ve saygılı alçak sesle bağırmadan konuşmayı rica ederseniz çok memnun olacağım eczacılar odasını şikayetim için aradım biz eczaneyle görüşüp size geri dönüş sağlıyacağız dediler onlarda geri dönmedi
I went to the Cirit pharmacy to buy medicine, I didn't get a beating from the staff, I couldn't reach the pharmacist hn

Write some of your reviews for the company Cirit Eczanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *