Atıcı Soğutma& Bosch Buderus Yetkili Servis

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Atıcı Soğutma& Bosch Buderus Yetkili Servis

Address :

Şirin Sk., 60300 Turhal/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +977
Categories :
City : Turhal/Tokat

Şirin Sk., 60300 Turhal/Tokat, Turkey
H
Halide Atıcı on Google

s
süleyman kayiş on Google

Tecrübeli ilgili alakalı kişiler
Experienced relevant contacts
ü
ümit uygur on Google

Beş dakika için 60 lira aldılar
They got 60 liras for five minutes
E
Ercan Kurupınar on Google

Arizayla en kısa zamanda ilgilenildi. Boshdan adına yakışır bi hizmet
Arisa was dealt with as soon as possible. A service worthy of the name of Boshdan
N
Nazım Yadikar on Google

Kalite güler yüz 10 numara işçilik
Quality smiling face number 10 workmanship
Ü
Ümit Sonkaya on Google

Güzel firma
Beautiful firm
S
Salih Soylu on Google

Harika bir servis tertip düzen titizlik ve temizliği 10 numara
Great service, order, care and cleanliness number 10
M
Mahir Yıldız on Google

Piyasada bir lira olan yedek parçayı beş katına satmaya çalışan paragöz bir servis. Alternatifleri varken sakının.
A greedy service trying to sell a spare part worth five times the price of one lira in the market. Beware when there are alternatives.

Write some of your reviews for the company Atıcı Soğutma& Bosch Buderus Yetkili Servis

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *