Akçay Mühendislik

5/5 based on 8 reviews

Contact Akçay Mühendislik


Amasya Küçük Sanayi Sitesi Çamlık Sokak No:6 Dadı Kavakçayır Mücavir, 05100 Merkez/Amasya, Turkey
M
Mahmut Meral on Google

Tek Kelime Harikasınız
You are one word wonderful
D
Davut Kozlu on Google

Işinin erbabı ?
Your job ?
s
sinan mıkkırdı on Google

Bölgenin alanında en iyi firması
The best firm in the area of ​​the region
B
Bahnam Salim on Google

Iyi
Good
T
Taha Türedi on Google

İş ahlakına sahip, duyarlı, yetenekli ve güvenilir ekibi ile sektörün kaliteli ismi.
The quality name of the sector with its professional, sensitive, talented and reliable team.
F
Fatih ÜÇÜNCÜ on Google

İstediğinizden fazlası yapan firma. 5 yıldır çalışıyorum. Firmamızdaki sıkıntılarımızın düzeltmemizde yardımları için çok teşekkür ediyoruz.
The firm that does more than you want. I have been working for 5 years. Thank you very much for their help in correcting our troubles in our company.
A
Ali Fuat Deniz on Google

Firmamızın Elektrik alt yapı ve üst yapı işleri Akçay Mühendislik tarafından teknik şartnameye uygun olarak eksiksiz olarak yapılmış ve zamanında teslim edilmiştir. Akçay Mühendisliğe ilgileri ve destekleri için teşekkür ederiz SARE Havuz & SPA
Electrical infrastructure and superstructure works of our company were completed by Akçay Engineering in accordance with the technical specifications and delivered on time. Thank you for their interest and support to Akçay Engineering. SARE Havuz & SPA
M
Mustafa Bolat on Google

Üst düzey ilgi,nezaket ve yapılacak olan iş ile alakalı olarak detay noktaları dahi yılların hocası edasıyla anlattığınız için, kaliteli mühendislik hizmetiniz için ve parayla satın alınamayacak bilgileri kısa sürede bizlere verdiğiniz için teşekkürler.Yolunuz her daim açık olsun.
Thank you for telling us the detail points related to the high level of attention, courtesy and the work to be done in the manner of a teacher of years, for your quality engineering service and for giving us information that cannot be bought with money in a short time. always be open.

Write some of your reviews for the company Akçay Mühendislik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *